คำมั่นสัญญาของเราต่อการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บีเอฟกู๊ดรีชให้คำมั่นสัญญาที่จะดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบังคับใช้นโยบายนี้กับข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้บนเวปไซต์ซึ่งจะอธิบายว่ามีข้อมูลประเภทใดบ้างที่เราจัดเก็บและจะนำไปใช้

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลจะบังคับใช้กับเวบไซต์นี้เท่านั้น โดยไม่รวมถึงข้อมูลซึ่งเราอาจได้รับมาจากทางอื่นนอกเหนือจากนี้ และไม่ใช้กับกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดขึ้นขณะไม่มีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนทของบีเอฟกู๊ดรีช เนื่องด้วยเวบไซต์อื่น (รวมถึงเวบไซต์ที่เราเชื่อมต่อถึง) มีแนวปฏิบัติของตนเอง เราสนับสนุนให้ท่านสอบถามและให้ข้อมูลเฉพาะเวบไซต์ซึ่งท่านเชื่อถือและเข้าใจแนวปฏิบัติของเขา

เนื่องจากนโยบายของเราอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวไป ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลในหน้านี้เป็นระยะๆ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

เมื่อมีการใช้เวปไซต์นี้ ถือได้ว่าท่านมีการตกลงยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับ www.bfgoodrichtires.in.th และหากท่านไม่เห็นพ้องด้วยกับเงื่อนไขใดในนโยบายนี้ กรุณาอย่าใช้เวปไซต์หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งสามาถระบุตัวตนของท่านผ่านทางเวปไซต์นี้

ข้อมูลใดบ้างที่เราจัดเก็บ

เราเก็บข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับท่านจากไม่กี่ช่องทาง รวมถึงติดตามกิจกรรมของท่านผ่านไอพีแอดเดรส การใช้ “คุกกี้” และเวบบีคอน โดยจะไม่มีข้อมูลใดบ่งชี้ถึงท่านได้ เว้นแต่ท่านจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเราทางออนไลน์

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอันสามารถระบุตัวตนของท่านได้เฉพาะเวลาที่ท่านสมัครใจมอบข้อมูลนั้นแก่เรา เช่น การกรอกข้อมูลผ่านคำขอ หรือแบบสำรวจ มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการขาย การแข่งขัน การชิงโชค ลงทะเบียนอีเมลล์ของท่านกับเรา บอกรับข่าวสารทางอีเมลล์ หรือส่งอีเมลล์ถึงเรา

เซอร์เวอร์ของเราจะบันทึกไอพีแอดเดรสของท่านเมื่อท่านเข้าสู่หน้าของเวบไซต์นี้ ซึ่งเราจะยังไม่ทราบตัวตนของท่านเพราะเราไม่ได้เชื่อมต่อไอพีแอดเดรสของท่านกับข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ตัวบุคคล

วิธีการอื่นที่เราใช้ในการจัดเก็บข้อมูล คือเราจ้างให้มีการเก็บข้อมูลโดยไม่เปิดเผยตัวตนผ่านการใช้คุกกี้ คุกกี้เป็นข้อมูลเล็กๆ ซึ่งเวบไซต์สามารถส่งไปยังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยเปิดดูเวบไซต์ของท่านที่อาจถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน บางหน้าบนไซต์ของบีเอฟกู๊ดรีชใช้คุกกี้ซึ่งทางบีเอฟกู๊ดรีช ผู้ให้บริการภายนอกเป็นผู้ออก หรือเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อให้บริการท่านได้ดีขึ้นเมื่อท่านกลับมาที่หน้าดังกล่าวอีก

ท่านสามารถดำเนินการตั้งให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยเปิดดูเวบไซต์ของท่านให้ช่วยเตือนท่านก่อนที่จะรับคุกกี้หรือให้ท่านมีสิทธิเลือกในการที่จะรับหรือไม่ก็ได้ ท่านยังสามารถที่จะตั้งค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยเปิดดูเวบไซต์ของท่านให้ไม่รับคุกกี้ หากท่านตัดสินใจเช่นนั้น บางพื้นที่ของเวบไซต์จะไม่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

บางส่วนของเวบไซต์บีเอฟกู๊ดรีชยังใช้สิ่งที่เรียกว่า “เทคโนโลยีเวบบีคอน” เพื่อปรับเวบไซต์ดังกล่าวตามความต้องการของผู้ใช้เพื่อให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น องค์ประกอบดังกล่าวถูกใส่ไว้ในบางหน้าของเวบไซต์บีเอฟกู๊ดรีช เมื่อผู้ใช้บริการเข้าสู่หน้าดังกล่าว การแจ้งเตือนโดยไม่เปิดเผยตัวตนของการเข้าใช้บริการอาจดำเนินการโดยเราหรือผู้ให้บริการของเรา เทคโนโลยีทำงานโดยการเชื่อมต่อกับคุกกี้(ตามที่ได้อธิบายไปก่อนหน้า) ท่านสามารถตั้งค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยเปิดดูเวบไซต์ของท่านให้ปิดคุกกี้ หากท่านไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของท่านเนื่องด้วยการเข้าชมหน้าดังกล่าว

หากท่านปิดคุกกี้ เทคโนโลยีเวบบีคอนจะยังคงสามารถตรวจจับการเข้าชมโดยไม่เปิดเผยตัวตนของหน้าดังกล่าว แต่การแจ้งเตือนซึ่งพวกเขาทำขึ้นไม่สามารถร่วมกับข้อมูลคุกกี้ซึ่งไม่เปิดเผยตัวตนอื่นและไม่ถูกคำนึงถึง

เราใช้ข้อมูลนี้อย่างไร

ข้อมูลส่วนบุคคลอันสามารถระบุตัวบุคคลได้ของท่านซึ่งสมัครใจส่งให้เราอาจจะใช้ร่วมกันและเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่ควบคุมโดยบุคคลที่สามซึ่งเราจ้างเพื่อให้บริการในนามของเรา ตัวแทนหรือผู้รับเหมาของบีเอฟกู๊ดรีชที่มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะต้องรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับและถูกห้ามไม่ให้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้แจ้งกับท่านไว้ก่อนหน้า

เราใช้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้และไม่สามาถระบุตัวบุคคลได้สำหรับการบริหารจัดการเวปไซต์และเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการสำหรับการเก็บข้อมูลดังกล่าว

เราจะไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลอันสามารถระบุตัวบุคคลได้ของท่านแก่บุคคลที่สาม เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันสามารถระบุตัวบุคคลได้แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่การเปิดเผยดังกล่าวเป็นไปตามความต้องการของกฎหมายหรือเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเรา

แม้ว่าแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลของเราอาจเปลี่ยนแปลงเป็นคราวๆ ไป เราจะไม่ใช้ข้อมูลของท่านในทางที่ไม่ได้เปิดเผยกับท่านก่อนหน้าในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยการแจ้งการเปลี่ยนนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์นี้และท่านจะมีโอกาสที่จะปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก

เราไม่มีความประสงค์ที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลอันสามารถระบุตัวตนได้จากเด็กผู้ใช้งานเวบไซต์ของเราโดยไม่มีผู้ดูแล ดังนั้นเราจึงขอให้เด็กได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเราก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลอันสามารถระบุตัวตนได้แก่เรา

การรักษาความปลอดภัยก่อนเกิดเหตุซึ่งเราใช้

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำคัญกับเรา เราใช้เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยชั้นนำเพื่อช่วยรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ด้วยเทคนิคต่างๆ มากมาย เราจะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในคอมพิวเตอร์โดยมีไฟร์วอลเป็นเครื่องป้องกันในสถานที่ซึ่งปลอดภัย เรายังจำกัดจำนวนพนักงานซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตามไม่มีการรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์โดยไม่มีข้อจำกัดบนอินเตอร์เนตและเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งท่านได้เปิดเผยออนไลน์

การแก้ไขเพิ่ม

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้วันที่ 6 มิถุนายน 2551 การแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ จะถูกแสดงที่ยูอาร์แอลนี้และมีผลบังคับใช้เมื่อถูกแสดง